با توجه به تغییرات زیر ساخت گفتگوی آنلاین واحد پشتیبانی تریتا سافت ، سپاسگزار خواهیم بود که از این پس جهت گفتگوی آنلاین با کارشناسان از باشگاه مشتریان استفاده نمایید
جهت استفاده از این بخش از قسمت امکانات نرم افزار خود بر روی باشگاه مشتریان کلیک کرده و سپس گفتگوی آنلاین با کارشناسان را انتخاب کنید